Δραγώγι, Ρέοντα ύδατα αρχαίου κάλλους

Δραγώγι, χτισμένο στα θεμέλια αρχαίου υδραγωγείου, με όνομα παραφθορά του αρχαίου έργου. Απ' τις πηγ...