Τα δωμάτια βρίσκονται μεταξύ των δύο πανέμορφων χωριών του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής, της Αθύτου και της Καλλιθέας. 
Μέσα στα πλεονεκτήματα του συγκροτήματος συγκαταλέγονται η εύκολη πρόσβαση στην Αθυτο και στην Καλλιθέα με τη δυνατότητα επιλογής δεύτερου επαρχιακού δρόμου(εκτός από τη κεντρική οδό).


23740.91.026, 6945.257.230, 6944.997.080
Mail   |