Χάρτης
Πηγάδι Πτελεού Διαμονή στην περιοχή: Πηγάδι Πτελεού